لطفا صبر کنید....

عروسیه؟!

سونوگرافی سینه داره. منشی بهش می گه لباسای بالا رو دربیارین. با اضطراب می گه شلوارم رو؟
خیالش رو راحت می کنن که نه، سونوگرافی سینه با شلوار کاری نداره!
ازش می پرسم تا حالا ماموگرافی انجام داده؟ با اضطراب می گه نه.
پیشنهاد می دم چون ۴۵ سالشه یه ماموگرافی انجام بده که یهو با وحشت نیم خیز می شه رو تخت و با دستش دست منو دور می کنه و می گه نه… نه! من عروسینکردم، هنوز مجردم، نمی تونم ماموگرافی کنم!!!
باید برم تحقیق کنم بیینم کجای دنیا و از کِی دستگاه مفلوک ماموگرافی نقش داماد رو بازی کرده!!! اگر مورد گناهکاری پیدا نکردم، اولین موردش دستگاه منه!


دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *